Obchodní podmínky – garcinie.cz

Provozovatel internetového obchodu garcinie.cz
Ing. Lenka Musilová,
Sídlo: Jiráskova 22, 678 01 Blansko
Tel.: +420 728 818 977
E-mail: Lenka@garcinie.cz
IČ:05505763, DIČ: CZ9152254045
Číslo účtu: 2201030520/2010
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://garcinie.cz/obchod/, který je provozován Ing. Lenka Musilová, IČ:05505763, se sídlem Jiráskova 22, 678 01 Blansko. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Ing. Lenka Musilová, IČ:05505763, se sídlem Jiráskova 22, 678 01 Blansko (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“).
1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2. Definice
1. Prodávající
2.1.1. Prodávajícím je Ing. Lenka Musilová, IČ:05505763, se sídlem Jiráskova 22, 678 01 Blansko.
2. Kupující
2.2.1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
2.2.2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
2.2.3. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
2.2.4. Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
2.2.5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
3. Spotřebitelská Smlouva
2.3.1. Kupní smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
2.3.2. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou obchodní podmínky, kdy při odesílání objednávky zároveň stvrzuje a prohlašuje, že byl s obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.
2.3.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.garcinie.cz.
3. Zpracování osobních údajů
3.1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytunutí jakýchkoli údajů je dobrovolné.
3.2. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@garcinie.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.
4. Objednávka a uzavření Smlouvy
4.1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.
4.2. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Kupující po objednání obdrží potvrzovací e-mail, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
4.3. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní Smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, Případně tyto chyby opravovat.
4.5 Zrušení objednávky dodavatelem je možné v případech, pokud zboží není na skladě, neproběhla platba zboží nebo je objednávka falešná. O zrušení objednávky je zákazník informován telefonem nebo e-mailem.
5. Cena a platba
5.1. Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
5.2. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
5.3. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
5.4. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
5.5. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Platba v hotovosti při převzetí dobírky u dopravce a Platba předem bankovním převodem.
6. Dodací lhůta a podmínky dodání
6.1. Kupující je oprávněn si vybrat kterýkoliv ze způsobů dodání uvedených v objednávkovém formuláři. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží, event. neúspěšným pokusem o předání zboží, není-li v čase doručení přítomen/a event. případně neoprávněného odmítnutí převzetí.
6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.6. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozené.
6.7. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Prodávající.
6.8 Dodavatel nezaručuje dostupnost zboží v neomezeném množství. V případě nedostatku objednaného zboží na skladě bude zákazník neprodleně kontaktován se snahou nabídnout alternativní termín dodání.
6.9 Cena zboží je uvedena s DPH. Doprava je zdarma prostřednictvím České Pošty a dopravní služby Geis. Poplatky za platbu jsou 30 Kč při platbě na dobírku. Poplatky za bankovní převod se neúčtují.
7. Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal je zboží v odpovídajícím množství a hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
7.5. Uznané reklamace vyřizujeme kompenzací v následující dodávce nebo vrácením peněz na účet.
8. Reklamační řád
8.1. V případě, že se na zboží vyskytla vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, právo na výměnu vadného zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
8.2. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu se skladováním anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího nebo prokazatelných nedovolených zásahů do zboží.
8.3. Minimální trvanlivost na sušené plody Garcinie je 1 rok při uchovávání v chladu do 20°C, suchu do 40% vlhkosti a tmě. Reklamaci lze uplatnit v případě, že jsou plody napadeny plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo e-mailem vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno. Reklamované zboží je nutné zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.
8.4. Reklamace jsou vyřizovány do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení nebo na vrácení peněz.
8.5 Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
9. Ukončení Smlouvy
9.1. Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. V tomto případě je povinností kupujícího vrátit zboží do 14-ti dnů od převzetí zboží. Kupující má právo na vrácení kupní ceny zboží včetně nákladů na dopravu.
9.2. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.
9.3. Ukončení smlouvy odesílá s vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Provozovatel portálu Garcinie.cz si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.
V Blansku dne 1.3.2017
Ing. Lenka Musilová